Com fer un divorci col·laboratiu?

QUÉ ÉS UN DIVORCI COL·LABORATIU?

Per saber com fer un divorci col·laboratiu cal entendre que aquesta és una manera consensuada d’abordar la ruptura de la convivència. Te per objectiu la satisfacció de les dues parts i la salvaguarda dels interessos comuns prescindint de la via judicial. Qualsevol ruptura de convivència, amb matrimoni o sense, qualsevol conflicte derivat de la convivència familiar o els conflictes postruptura es poden resoldre amb un procés col·laboratiu.

COM FER UN DIVORCI COL.LABORATIU?

EL PROCEDIMENT D’UN DIVORCI COL·LABORATIU

Tot el procés es regeix per els principis del dret col·laboratiu.

LA CERCA DE L’ADVOCACIA ESPECIALITZADA

El procediment col.laboratiu comença contactant advocacia acreditada.

EL CONTACTE ENTRE PARTS

Una vegada s’ha assumit l´encàrrec, l’advocada o advocat es posarà en contacte amb l´altre part explicant-li la voluntat del seu client d’optar per la via del col.laboratiu.

EL CONTRACTE DE DIVORCI COL·LABORATIU

Una vegada estiguin designats les advocades o els advocats, tots, també els clients i clientes, signaran un contracte de procés col.laboratiu. Aquest contracte recollirà el pacte de confidencialitat i el d’autoexclusió o renuncia de l’advocacia, que assumeix l’encàrrec, a la direcció de l´assumpte en els tribunals si no s´arriba a l´acord.

El contracte detallarà com a principis de la negociació, la transparència i la honradesa dels pactes, a demés de fixar-s´hi els honoraris i l’agenda de les sessions

LES SESSIONS

El procediment es desenvoluparà a partir de sessions mitjançant reunions entre les persones implicades en el conflicte i els seus advocats o advocades. Així mateix, si és necessari, poden auxiliar-se d´altres professionals com a professionals de suport psicològic, persones mediadores, coach, pèrits arquitecte o del sector immobiliari, professionals d’expertesa en economia i fiscalitat, o d’altres.

L’ACORD I EL CONVENI REGULADOR

L´agenda de sessions finalitza quan s´arriba a l´acord que es documenta i instrumenta a través del conveni regulador que conté el acords.

Tria el teu advocat o advocada especialista en divorcis col·laboratius

EL DRET COL·LABORATIU: UN TREBALL EN EQUIP I
ON PARTICIPA LES PERSONES IMPLICADES EN EL CONFLICTE.

L’advocacia formada en dret col·laboratiu facilita un procés innovador on les persones implicades en el conflicte també hi participen.

Alhora de plantejar-se com fer un divorci col·laboratiu és important entendre el procés de treball. Es fonamental el trebal en equip on es comparteixen sessions amb totes les parts implicades. Els clients i les clientes adquireixen el protagonisme. Alhora l’advocacia ofereix la seva capacitat, rigorosa i de qualitat, per vetllar sobre els interessos de les persones.

La col·laboració permet un enfocament del conflicte atenent a tots els aspectes que esdevenen necessaris. Es prioritza el benestar dels infants i adolescents. Es preserven les relacions familiars des de la seva transformació. Es fan viables els projectes des de la perspectiva econòmica i financera. Es dissenya la millor alternativa en la dissolució del patrimoni o en la concertació dels negocis jurídics necessaris. Es posa en valor la salut i la qualitat de vida de les persones assentant els fonaments de la nova dinàmica de comunicació post-conflicte.

Un equip, un objectiu, un resultat; l’acord construït des del convenciment que el consens és possible, que és la millor alternativa, i que satisfà les necessitats des de la responsabilitat, el respecte mutu i l’honradesa en els tractes.

Menú